Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

 1. DEFINITIES

1.1 De fotograaf: Jan-Hessel Boermans van Boermansfotografie (The Wedding Reporter), tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.

1.5 Overeenkomst/opdrachtbevestiging: de overeenkomst van een opdracht tussen Boermansfotografie (hierna: de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).

1.6 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.

1.7 Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.

 1. TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien de fotograaf deze schriftelijk heeft aanvaard.

 1. AANBOD

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.

3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.

3.3 Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk (e-mail) te worden doorgegeven aan de fotograaf. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 1. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

4.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.

4.2 De fotograaf kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

5.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.

5.4 Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. 

5.5 In het geval van overige reportages dan huwelijksreportages waarbij de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de fotograaf in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake

is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

 1. LEVERING

7.1 De fotograaf hanteert levertijden van maximaal 30 dagen na de opdracht.

7.2 De fotograaf levert foto’s in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slechts storende elementen indien hij dit zelf nodig acht. Fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.

7.3 Ontvangst van de foto’s geschiedt binnen 30 dagen na de bruiloft, via online gallery. De klant kan de foto’s uit deze online gallery downloaden in  hoge resolutie. 
Bij afname van een fotoalbum, komen de levertijden van het album hier nog bij.

7.4 De fotograaf zal er altijd naar streven binnen enkele dagen na de bruiloft enkele bewerkte foto’s naar de klant te sturen als preview.

7.5 Overige reportages worden via online gallery opgeleverd en geschiedt uiterlijk na 2 weken.  Bij afname van afdrukken of een fotoalbum, komen de levertijden hiervan er nog bij.

 1. ALBUM

8.1 De fotograaf ontwerpt een eerste opmaak van het album met de door klant geselecteerde foto’s. De fotograaf doet dit naar eigen inzicht, kunde en stijl, zonder inmenging van de klant.

8.2 De klant mag maximaal 3 maal wijzigingen in het album ontwerp laten aanbrengen.

8.3 Toegestane wijzigingen omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aaneengesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van diezelfde verhouding.

8.4 De klant mag tot 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen.

8.5 De fotograaf zal wijzigingen, indien mogelijk, binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.

8.6 Bestelling en levering van het album geschiedt in overleg en na volledige betaling.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 De fotograaf stuurt vier weken voorafgaand aan de reportage een digitale factuur aan de klant met het door de klant (resterende) verschuldigde bedrag.

9.2 De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.

9.3 De factuur wordt voorafgaand aan de opdracht voldaan (zie uiterste betaaldatum op factuur).

9.4 Levering van foto’s of eventuele andere producten geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.

9.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

9.6 In geval van bruidsreportage dient de opdrachtgever de factuur vooraf te voldoen. Wanneer dit niet het geval is, heeft de fotograaf het recht van de opdracht af te zien.

 1. BESTELLINGEN

10.1 Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.

10.2 De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

10.3 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is hij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

10.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.

 1. ANNULERING

11.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.

11.2 Indien de afspraak minder dan 4 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige bedrag te worden voldaan. 

11.3 Bij het verplaatsen van de opdracht, na aanvaarding, wordt er in alle redelijkheid gezocht naar een datum waarin fotograaf beschikbaar is. Waarin de klant dit nalaat wordt er €200 incl. btw in rekening gebracht.

 1. KLACHTEN

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

12.2 Bij klachten die binnenkomen na de termijn van 3 werkdagen, geven fotograaf het recht deze niet in behandeling te nemen.

12.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

12.4 De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

 1. AUTEURSRECHT

13.1 De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

13.2 De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes, flyers, demo-albums). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

13.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.

13.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.

13.5 De digitale bestanden geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

13.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.

13.7 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding (a €250) voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 1. PORTRETRECHT

14.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven onder punt 13.2 (Auteursrecht). Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden aangegeven aan de fotograaf.

14.2 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. verwijderen.

14.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 1. PRIVACY VERKLARING

In alle gevallen is de privacy verklaring van Boermansfotografie van toepassing.

 1. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

16.1 De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.

16.3 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de (toekomstige) website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

16.4 Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de (toekomstige) website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze (toekomstige) website is geplaatst.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

17.1 In alle gevallen, waarin door Boermans fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.

17.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms aangepast worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. BOERMANS FOTOGRAFIE

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Boermansfotografie. Boermansfotografie richt zich op het fotografisch vastleggen van bijzondere momenten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Boermansfotografie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Boermansfotografie, neem dan gerust contact op!

info@theweddingreporter.nl

 1. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Boermansfotografie. Deze worden hieronder toegelicht.  

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Boermansfotografie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

 1. Afhandelen betaling

Om de factuur voor mijn diensten aan je toe te kunnen sturen, heb ik jouw persoonsgegevens nodig zoals je naam, adres, woonplaats maar ook e-mailadres.

 1. Goederen en diensten bij je af te leveren

Indien je afdrukken of een album besteld bij Boermansfotografie, zijn je adresgegevens noodzakelijk om deze uiteindelijk bij jou te krijgen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties.

 1. ONTVANGERS

De gegevens die Boermansfotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. G-mail

De e-mail van Boermansfotografie wordt gehost bij G-mail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-mail. Ook de back-ups van de website worden bij deze partij gehost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Boermansfotografie zijn op de servers van G-mail opgeslagen.

 1. WeTransfer of Online Gallery

Boermansfotografie levert digitale reportages.Deze worden verzonden via online gallery of WeTransfer telefoonnummer, emailadres en foto’s nodig.

 1. Google Drive

Als back-up van de administratieve verwerking van Boermansfotografie.

 1. Facebook en Instagram

Voor promotionele doeleinden zoals omschreven in mijn algemene voorwaarden. Het gaat hierbij om foto’s en eventueel je voornaam.

 1. COOKIES

Boermans fotografie gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 1. OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Boermansfotografie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Facturen gedurende 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht
 • Persoonsgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat Boermansfotografie wordt beëindigd.
 1. BEVEILIGING

Boermansfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theweddingreporter.nl

7. JOUW RECHTEN

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Boermansfotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Boermansfotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Boermansfotografie.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Boermansfotografie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Boermansfotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Boermansfotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@theweddingreporter.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

 1. PLICHTEN

Boermansfotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Boermansfotografie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de opdrachtbevestiging en factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Boermansfotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Boermansfotografie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Boermansfotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Boermans fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Boermansfotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@theweddingreporter.nl – Tel. 0640780917

The Wedding Reporter

Boermansfotografie – KVK: 66528151

CLOSE MENU